หลัก สูตรใช้งาน Microsoft SQL Server

หลัก สูตรใช้งาน Microsoft SQL Server


 

เป็น โปรแกรมฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายกับองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆ ที่มีความสามารถและกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในระบบ Network ระดับสูงในปัจจุบัน สามารถประยุกต์ใช้กับโปรแกรม Microsoft Access รวมทั้งโปรแกรมอื่นๆในระบบระดับสูงได้ดี รวมทั้งมี ระบบฐานข้อมูลที่สามารถต่อเชื่อมกับระบบ Internet ได้อย่างสะดวก SQL Server2005 เวอร์ชั่นใหม่นั้น ได้ถูกปรับปรุงใหม่ขึ้นอย่างมาก สามารถทำงานร่วมกับ ระบบปฎิบัติการชั้นสูง และเป็นภาษาที่นิยมใช้และเติบโตเร็วที่สุดในขณะนี้

รายละเอียดการอบรม :

 1. การใช้งาน Microsoft SQL Server เบื้องต้น
 • MS SQL Server Overview
 • โครงสร้างการทำงานของ ฐานข้อมูล, หลักการออกแบบฐานข้อมูล
 • SQL คืออะไร, ทำงานอย่างไร และทำไมต้องใช้ภาษา SQL
 • Table, Record, Field, Primary Key, Foreign Key, Relationship
 • การใช้งาน MS SQL Server, การติดตั้ง SQL Server ในเวอร์ชั่นต่างๆ เช่น Enterprise, Sever, Personal
 • การกำหนดรหัส และการกำหนดการเข้าถึงข้อมูล เพื่อความปลอดภัย
 • การเซ็ตระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้งานกับ Server และ Client
 • ทดลองสร้างฐานข้อมูลในระดับเบื้องต้น, ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลขนาดเล็กขึ้นมาใช้งาน
 • การใช้งานภาษา SQL เบื้องต้น
 • การจัดการฐานข้อมูลด้วย Enterprise Manager และ Query Analizer
 • การใช้งานคำสั่ง SELECT, DELETE FROM, การใช้ WHERE
 • การเรียงลำดับข้อมูลด้วย ORDER BY การ GROUP BY, HAVING
 • คำสั่งทางคณิตศาสตร์เช่น SUM, MAX, AVG และคำสั่งทางวันที่เช่น Date() และ Format, การ Join ตารางเช่น LEFT JOIN, RIGHT JOIN เป็นต้น
 1. การประยุกต์ใช้งาน SQL Server ขั้นสูง
 • การใช้งานภาษา SQL ขั้นสูง
 • คำสั่งประเภท DDL (Data Definition Language) เช่น คำสั่ง CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE, คำสั่งสร้าง PK และ FK เป็นต้น
 • ออกแบบฐานข้อมูลร้านขายสินค้าตัวอย่าง
 • ทดลองสร้างแฟ้มข้อมูลของแผนกต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายคลังสินค้า เป็นต้น
 • จัดการระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ด้วยการทำ Normalization
 • รายละเอียด: ติดตั้ง IIS และทดสอบ ASP Script อย่างง่าย
 • การจัดการฐานข้อมูลระดับองค์การจากเครื่องเซริฟเวอร์
 • ติดตั้งฐานข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลส่วนกลาง เพื่อกระจายข้อมูลให้ให้เครื่องในเครือข่าย
 • เรียกใช้งานข้อมูลแบบ Real-Time และข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน
 • ทดลองสร้างแบบฟอร์มเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูลโดยตรง
 • สร้างฟอร์มเพื่อแสดงข้อมูล และสามารถให้ผู้มีสิทธิเข้าไปใช้งาน
 • ออกแบบหน้าจอเพื่อสามารถเรียกดูข้อมูล, เพิ่ม, ลบ และแก้ไขข้อมูลได้ทันที

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.